KOOLITUSE TUTVUSTUS

02.05.2019 — 31.07.2019
Inglise keel (üldkeel+erialane keel)
Lektor: Olga Teterez – Inglise keele filoloog (MA), Eesti Diplomaatide kool, tõlkija. Õpetamise üldstaaž — 12 aastat.
Koolituse tutvustus. Koolituse õppekava vastab Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud B1-B2 taseme keeleoskusnõuetele. Enne kursuse alustamise õppija oskab inglise keelt baas tasemel. Keeleoskustase määratakse kindlaks testi alusel enne koolituse algust.

Eesmärk:
Eesmärgiks on arendada inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas, samuti anda maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis.

Koolituse läbimisel õppija:
-— saavutab sellise keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal keelekeskkonnas iseseisvalt hakkama saada;
— oskab lugeda ja mõista inglisekeelseid tekste;
— omandab tööks ning suhtlemiseks vajaliku sõnavara ja grammatika.

Õppetegevus:
Erinevad osaoskused nagu lugemine, kirjutamine, kuulamine, rääkimine ja keelestruktuurid omandatakse läbi eluliste ning õpikus kajastatud teemade. Omandatud oskused kinnistatakse praktiliste suhtlusharjutuste ning kõnearendusega, eesmärgiks on arendada jutustamis- ning vestlusoskusi ning isikliku arvamuse väljendamist

Koolituse läbimisel õppija teab:
Alphabet. Noun: plural and possesive form, types, countable/ uncountable. Pronoun: personal, possesive, relative, demonstrative, reflexive. Prepositions: place, time, direction, agent, instrument. Prepositional phrases. Verb: Present Simple and Present Continuous, Past Simple and Past Continuous, Present Perfect and Past Perfect Future Simple, Future Going to. Auxiliary verbs: to be, to have and to do. Infinite, Gerund, Participle. Phrasal Verbs. Types of questions: general, alternative, special and disjunctive, short answers. Adverb, formation of the adverb, types of adverbs: manner, place, frequency, time. Direct and Indirect Speech. Revision test.
Koolituste maht 160 akadeemilist tundi.

A1-A2

Eesmärk:
- tekitada huvi inglise keele õppimise vastu ja selle kaudu laiendada silmaringi;
- õpetada erinevaid lugemis- ja kuulamisstrateegiaid;
- õpetada kasutama keelt loomulikes olukordades
- arendada lugemise kaudu iseseisvat mõtlemise ja analüüsi võimet;

Õpilane on motiveeritud kasutama omandatud oskusi ning avatud uutele kogemustele.

Võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õppija:
- omandab keeleoskuse, mis võimaldab autentses keelekeskkonnas
iseseisvalt toimida
- õpib tundma erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure
- suudab mõista oma ja võõra võrdlemisel erinevusi ja neid aktsepteerida
- saab täiendava juurdepääsu erinevatele teadmisallikatel (nt. teatmeteosed,
võõrkeelne kirjandus, internet jne), mis omakorda toetab õpinguid teistes
ainetes
- usub endasse, saab kindlustunde edasiseks võõrkeelte edukaks õppimiseks
- arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet
- julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles
- oskab ennast vastavalt omandatud oskustele väljendada kirjalikult
- suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja teisi võõrkeeli
juurde õppida.

B1

Eesmärk:
Õpilane kordab, süvendab ja täiendab A1- ja A2-tasemel omandatut.
Eesmärgiks on arendada inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas, samuti anda maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis.
Inglise keele õpetusega taotletakse, et õppija saavutab sellise keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal keelekeskkonnas iseseisvalt hakkama saada; lugeda ja mõista inglisekeelseid tekste; täita inglise keelt nõudvaid tööülesandeid; jätkata õpinguid inglise keeles. Tutvutakse põhjalikumalt õpitavat sihtkeelt rääkiva maa kultuuriga, kasutatakse meediaväljaandeid ning lisamaterjale, leitakse väljundeid (internet, kirjavahetus, külalised jms.) aktiivse keeleoskuse kasutamiseks.
Omandatakse on tööks ning suhtlemiseks vajalik sõnavara ja grammatika.

B2

Eesmärk:
Õpilane kordab, süvendab ja täiendab A1-, A2- ja B1-tasemel omandatut.
Eesmärgiks on arendada kesktasemele vastava suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, samuti anda maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis, tööalase sõnavara laiendamine ning nüansside leidmise oskus; anda oskusi iseseisvaks keelearenduseks, kasutades kursusel lühemaid projektitöid omandamaks tööks ning suhtlemiseks vajalik sõnavara ja grammatika.
Võõrkeeleoskuse omandamiseks tutvutakse õpitavat sihtkeelt rääkiva maa kultuuriga,
kasutatakse meediaväljaandeid ning lisamaterjale, leitakse väljundeid (internet, kirjavahetus, külalised jms.) aktiivse keeleoskuse kasutamiseks.

Õppekava

Koolituste maht 120 akadeemilist tundi
Hind: 1200 euro
Аadress: Eesti, Tallinn, Estonia pst.5a, 5.korrusel
Lisa info: +372 54 555 888

Made on
Tilda