TOIMUMISAEG
16.05.2024 - 16.08.2024(A2)
16.05.2024 - 16.08.2024 (B1)
16.05.2024 - 16.08.2024 (B2)Inglise keel
(suhtluskeel ja tööalane sõnavara)
Ma püüan alati teha seda, mida ma teha ei oska, et saaksin selgeks, kuidas seda teha. Pablo Picasso
ÕPPEKAVA MOODULID NING ERINEVATE TASEMETE TULEMUSED

Taseme A1
tulemus vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemile:
Mõistmine:
- õppija saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;
- õppija saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides;
Rääkimine:

- õppija oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt ;
- vajadusel kordab öeldut või oskab lihtsa teksti ümber sõnastada;
- oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
- oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb.
Kirjutamine:
- õppija oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti pühade tervitustega);
- täita formulare (nt. hotelli registreerimislehte, vormiavaldusi jms.).

Boonus: Kõik meie kursuste õpilased osalevad tasuta inglise keele vestlusklubides, mille viivad läbi inglise keelt emakeelena kõnelevad külalised USA-st, Inglismaalt ja Kanadast.

Koolituse üldmaht on 120 akadeemilist tundi
Hind: 1800.- euro

Taseme A2 tulemus vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemile: Mõistmine:
- õppija saab aru fraasidest ja sageli käsutatavatest sõnadest, mis on vahetult
seotud õpilasele oluliste valdkondadega (näiteks info õpilase ja tema perekonna kohta;
- sisseostude tegemine, kodukoht, töö, jne.;
- õppija saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust.;
- saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest;
- oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.
Rääkimine:
- õppija saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
- suhtlemisel oskab kaasa rääkida, kuigi ei oska veel ise vestlust juhtida;
- oskab käsutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.
Kirjutamine:
- oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsa isiklikku kirja (nt. tänukiri).

Boonus:
Kõik meie kursuste õpilased osalevad tasuta inglise keele vestlusklubides, mille viivad läbi inglise keelt emakeelena kõnelevad külalised USA-st, Inglismaalt ja Kanadast.

Koolituse ajad: 16.05.2024 - 16.08.2024
Koolituse üldmaht on 120 akadeemilist tundi
Hind: 1800.- euro

Taseme B1 eesmärk ja tulemus vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemile: Õppija kordab, süvendab ja täiendab A1- ja A2-tasemel omandatut. Eesmärgiks on arendada inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas, samuti anda maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks. Inglise keele B1 taseme õppimisega taotletakse, et õppija saavutab sellise keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal keelekeskkonnas iseseisvalt hakkama saada.
Mõistmine:
- õppija saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne.;
- saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või õpilasele huvipakkuvaid teemasid;
- saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või isiku tööga seotud sõnadest;
- saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.
Rääkimine:
- õppija oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused;
- oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi;
- oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane;
- oskab edasi rääkida jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.
Kirjutamine:
- õppija oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või õpilasele huvipakkuval teemal;
- oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Boonus: Kõik meie kursuste õpilased osalevad tasuta inglise keele vestlusklubides, mille viivad läbi inglise keelt emakeelena kõnelevad külalised USA-st, Inglismaalt ja Kanadast.

Koolituse ajad: 16.05.2024 - 16.08.2024
Koolituse üldmaht on 120 akadeemilist tundi.
Hind: 1800.- euro

Taseme B2 eesmärk ja tulemus vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemile:
Õppija kordab, süvendab ja täiendab A1, A2 ja B1 tasemetel omandatut.
Arendab kesktasemele vastava suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas koos tööalase sõnavara laiendamisega ning nüansside leidmise oskustega. Saab teadmisi ja praktilisi oskusi iseseisvaks keelearenduseks.
Mõistmine:
- õppija saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest;
- saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust;
- saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki;
- saab aru tänapäevasest proosast.
Rääkimine:
- oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik;
- saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada;
- oskab selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainet laias teemaderingis, mis puudutab tema huvialasid;
- oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja erinevate arvamuste poolt-ja vastuargumendid.
Kirjutamine:
- õppija oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste õpilasele huvipakkuvas teemaderingis;
- oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades seisukohti;
- oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste olulisi aspekte.

Boonus: Kõik meie kursuste õpilased osalevad tasuta inglise keele vestlusklubides, mille viivad läbi inglise keelt emakeelena kõnelevad külalised USA-st, Inglismaalt ja Kanadast.

Koolituse ajad: 16.05.2024 - 16.08.2024
Koolituse üldmaht on 120 akadeemilist tundi.
Hind : 1800.- euro
Aadress: VABADUSE VÄLJAK 2, Tallinn
Lisainfo:
+372 54 555 888, jutukaspapagoi@gmail.com
Registreeru!
Klõpsates nupule Te nõustute isikuandmete töötlemisega ja Keeltekooli Jutukas Papagoi OÜ privaatsuspoliitikaga.
Made on
Tilda