KOOLITUSE AJAKAVA

A2 tASE
06.05.2019 — 23.08.2019

B1 TASE
06.05.2019 — 23.08.2019

B2 TASE
04.03.2019 - 07.06.2019
06.05.2019 — 23.08.2019Eesti keel tasemeeksamite A2, B1, B2 sooritamiseks
Lektor: Veera Jefremova – Suurepärane pedagoog ja oma ala meister, kellel on enam kui pool sajandit tööalast kogemust eesti ja vene keele õpetamisel
Keeltekool Jutukas Papagoi OÜ eesti keele koolituse eesmärk:
Laiendada õppijate keeleoskust, arendada kõiki osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, lugemine, rääkimine). Motiveerida rääkima eesti keeles erinevates situatsioonides, äratada huvi eesti keele õppimise vastu, tutvustada üksikasjalikumalt keelt ja kultuuri. Algne keeleoskustase määratakse kindlaks testi alusel enne koolituse algust.

Koolituse sisu:
Õppijate ettevalmistus vastavalt Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga kehtestatud A2-B2 tasemete keeleoskusnõuetele ja eesti keele tasemeeksami sisule. Õppimise käigus omandatakse antud tasemele omane keeleoskus, mille tingimuseks on kõikide osaoskuste arendamine. Tähtsal kohal on suulise kõne arendamine, vajaliku teabe hankimine erinevatest allikatest, selle teabe edastamine. Grammatika õppimisel põhirõhk on suhtluskeelel, suhtlemisel ja suuliste ülesannete täitmisel. Töös kasutatakse aktiivõppemeetodeid (grupitöö, diskussioonid, kõned, vestlused, arutlused jne).

Koolituse läbimisel tasemele A2 õppija :
- saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
- vastab väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
- on omandanud esmased teadmised õpitava keele päritolust ja kultuurist;
- kasutab esialgseid haridusalaseid oskusi B1 tasemel õppimiseks;
- õppija mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
- oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane;
- oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal.
Koolituse ajad:

04.03.2019 — 07.06.2019
06.05.2019 — 23.08.2019

Koolituse üldmaht on 200 akadeemilist tundi (150 tundi kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd)
Hind: 1500.- euro


Koolituse läbimisel tasemele B1 õppija :
- õppija mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
- oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane;
- oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
- saab kuulamisel aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio- ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust;
- oskab kirjutada lihtsamat seostatud teksti talle tuttaval või huvipakkuval teemal ning oma kogemusi ja muljeid kirjeldades.
Koolituse ajad:
04.03.2019 — 07.06.2019
06.05.2019 — 23.08.2019

Koolituse üldmaht on 260 akadeemilist tundi (180 tundi kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd)
Hind: 1800.- euro


Koolituse läbimisel tasemele B2 õppija :
- õppija mõistab keerukate tekstide ja mõttevahetuse tähendust;
- oskab koostada erialase või keerukama teksti kokkuvõtet, refereeringut ja ülevaadet;
- õppija oskab ladusalt väljendada oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult;
- suudab selgitada oma vaatenurka ning tuua välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi.
Koolituse ajad:
04.03.2019 — 07.06.2019
06.05.2019 — 23.08.2019
Koolituse üldmaht on 450 akadeemilist tundi (300 tundi kontaktõpet ja 150 tundi iseseisvat tööd).
Hind : 2150.- euroАadress: Eesti, Tallinn, Estonia pst.5a, 5.korrusel
Lisa info: +372 54 555 888

Made on
Tilda