KOOLITUSE TUTVUSTUS

A2
06.05.2019 — 23.08.2019

B1
06.05.2019 — 23.08.2019

B2
04.03.2019 - 07.06.2019
06.05.2019 — 23.08.2019
Eesti keel (tasemeeksamite sooritamiseks А2-B2)
Lektor: Veera Jefremova – Pedagoog, kellel on enam kui pool sajandit kogemust, suurepärane meister eesti ja vene keele õpetamisel
KANTSLERI KÄSKKIRI
Eesmärk:

Laiendada õppijate keeleoskust, arendada kõiki osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, lugemine, rääkimine). Motiveerida rääkima eesti keeles erinevates situatsioonides, äratada huvi eesti keele õppimise vastu, tutvustada üksikasjalikumalt keelt ja kultuuri. Keeleoskustase määratakse kindlaks testi alusel enne koolituse algust.

Kursuse sisu:
Ettevalmistus vastavalt Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud A2-B2 taseme keeleoskusnõuetele ja eesti keele tasemeeksami sisule. Õppimise käigus omandatakse antud tasemele omane keeleoskus, mille tingimuseks on kõikide osaoskuste arendamine. Tähtsal kohal on suulise kõne arendamine, vajaliku teabe hankimine erinevatest allikatest, selle teabe edastamine.
Grammatikat õpitakse paralleelselt praktikaga. Põhirõhk on suhtluskeelel, suhtlemisel ja suuliste ülesannete täitmisel. Töös kasutatakse aktiivõppemeetodeid (grupitöö, diskussioonid, kõned, konverentsid, ümarlauad, vestlused, arutlused jne).

Koolituse läbimisel õppija:

А2 (üksikasjalik kirjeldus viidetena)

04.03.2019 — 07.06.2019
06.05.2019 — 23.08.2019

-— saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; vastab väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele; on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
— kasutab esialgseid haridusalaseid oskusi B1 tasemel õppimiseks;
— õppija mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
— oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane;
— oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal.
Koolituse üldmaht on 200 ak. tundi (150 kontaktõpet /50 iseseisvat tööd)
Hind - 1500 eur


B1 (üksikasjalik kirjeldus viidetena)

04.03.2019 — 07.06.2019
06.05.2019 — 23.08.2019

- õppija mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
- oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane;
- oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
- saab kuulamisel aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio- ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust;
- oskab kirjutada lihtsamat seostatud teksti talle tuttaval või huvipakkuval teemal ning oma kogemusi ja muljeid kirjeldades.
Koolituse üldmaht on 260 ak. tundi (180 kontaktõpet / 80 iseseisvat tööd)
Hind - 1800 eur


В2 (üksikasjalik kirjeldus viidetena)

04.03.2019 — 07.06.2019

06.05.2019 — 23.08.2019

-— õppija mõistab keerukate tekstide ja mõttevahetuse tähendust;
— oskab koostada erialase või keerukama teksti kokkuvõtet, refereeringut ja ülevaadet;
— õppija oskab ladusalt väljendada oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult;
— suudab selgitada oma vaatenurka ning tuua välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi
Koolituse üldmaht on 450 ak. tundi
(300 kontaktõpet / 150 iseseisvat tööd)
Hind - 2150 eur


Аadress: Eesti, Tallinn, Estonia pst.5a, 5.korrusel
Lisa info: +372 54 555 888

Made on
Tilda